Dokumenty stanowiące dowód uprawniający do...

Dokumenty stanowiące dowód uprawniający do udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych przez NFZ.


Pacjent Dokument uprawniający do udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (tzw. dokumentów ubezpieczenia)
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Legitymacja ubezpieczeniowa albo kopia druku zgłoszeniowego "ZUS ZUA" albo druku "ZUS RMUA" (dolny odcinek) lub uaktualnienie zaświadczenia z zakładu pracy
Członkowie rodzin zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez pracownika Legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny pracownika albo kopia druku zgłoszeniowego "ZCZA" lub "ZCNA"
Emeryt lub rencista Legitymacja emeryta - bezterminowo Legitymacja rencisty - z określoną datą ważności lub wpisem "bezterminowo"
Członkowie rodzin zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego przez emeryta/rencistę Legitymacja emeryta/rencisty z wpisem uprawnionego członka rodziny
Przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą Dowód opłacenia ostatniej składki (dowód wpłaty, przelewu, wyciągu bankowego)
Członkowie rodzin przedsiębiorcy Legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny przedsiębiorcy albo kopia druku zgłoszeniowego "ZCZA" lub "ZCNA"
Rolnik (osoby ubezpieczone w KRUS) Dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne lub dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
Osoby ubezpieczone dobrowolnie Umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem wpłaty składki - dla członków rodziny dodatkowo druk "ZCZA"
Studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica Legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny pracownika albo kopia druku zgłoszeniowego "ZUA", "ZCZA", "ZCNA" wraz z ważną legitymacją studencką
Studenci zgłoszeni przez uczelnie Kopia druku zgłoszeniowego "ZZA" lub "ZUA wraz z ważną legitymacją studencką
Osoby pracujące na umowę zlecenia
- w tym również studenci nie posiadający innego tytułu ubezpieczeniowego
Kopie druku zgłoszeniowego "ZUA" lub "ZZA"
Osoba pełniąca służbę wojskową Książeczka wojskowa
Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie pracy i zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Legitymacja ubezpieczeniowa którą zainteresowanego bezrobotnego wydaje Urząd Pracy lub aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy.
Bezrobotni nie zarejestrowani w Urzędzie Pracy - zgłaszani są do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez współmałżonka (zatrudnionego lub prowadzącego działalność gospodarczą) Każdy dokument potwierdzający w jakikolwiek sposób objęcie osoby bezrobotnej ubezpieczeniem (np. legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym potwierdzeniem uprawnień, zaświadczenie płatnika bądź NFZ o bieżącym opłaceniu składki, ostatni odcinek renty/emerytury z wpisem uprawnionego członka rodziny, ZUS RMUA)
Osoby korzystające z pomocy opieki społecznej (art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004r):
 • - osoba otrzymująca świadczenia pielęgnacyjne
 • - osoba otrzymująca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • - osoba bezdomna wychodząca z bezdodomności
 • - kombatanci i osoby represjonowane nie pobierające emerytury lub renty
 • -uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej
Decyzja o przyznanych świadczeniach zawierająca informację o pobieraniu składki na ubezpieczenie zdrowotne od przyznanego świadczenia
Cudzoziemcy z kartą stałego pobytu lub kartą czasowego pobytu wydaną w związku z uchodźstwem, zgłoszenie do ubezpieczenia przez zakład pracy lub przez małżonka Pracownicza legitymacja ubezpieczeniowa, ewentualnie kopia druku zgłoszeniowego "ZUA" lub "ZZA"
Cudzoziemcy z kartą stałego pobytu lub kartą czasowego pobytu wydaną w związku z uchodźctwem, nie zgłoszeni do ubezpieczenia i ubezpieczeni indywidualnie Umowa zawarta pomiędzy ubezpieczonym a NFZ wraz z ostatnim dowodem wpłaty składki
Cudzoziemcy - obywatele innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: - formularz serii E100 - świadczenia zdrowotne tylko w razie nagłego zachorowania, wypadku - formularz serii E112 - oznacza zgodę na kontynuację leczenia w innym państwie


Uwagi końcowe:
 1. wszystkie, wymienione w powyższej tabeli dokumenty, są ważne do końca miesiąca w którym zostały potwierdzone, wydane lub opłacone - z wyjątkiem zwierających wpis "bezterminowo". Natomiast prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych zachowane jest przez kolejne 30 dni.
 2. obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego jest spełniony po:
  • - zgłoszeniu osoby do Funduszu
  • -opłacenia składki ubezpieczenia zdrowotnego
 3. Prawo do świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego osoby ubezpieczonej lub członka jego rodziny zachowane jest w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego oraz w okresie trwania postępowania o przyznanie emerytury lub renty.
 4. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.